ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

مرور افزونه ها بر اساس دسته

دامنه
قیمت جدید
انتقال
بازسازی
.biz
$16.43 USD
1 سال
$16.43 USD
1 سال
$16.43 USD
1 سال
.ca
$15.78 USD
1 سال
$15.78 USD
1 سال
$15.78 USD
1 سال
.club
$17.15 USD
1 سال
$17.15 USD
1 سال
$17.15 USD
1 سال
.cn
$9.89 USD
1 سال
$9.89 USD
1 سال
$9.89 USD
1 سال
.co.uk
$9.53 USD
1 سال
$0.00 USD
1 سال
$9.53 USD
1 سال
.com
$10.33 USD
1 سال
$10.33 USD
1 سال
$10.33 USD
1 سال
.de
$10.68 USD
1 سال
$10.68 USD
1 سال
$10.68 USD
1 سال
.eu
$8.57 USD
1 سال
$8.57 USD
1 سال
$8.57 USD
1 سال
.info
$20.00 USD
1 سال
$20.00 USD
1 سال
$20.00 USD
1 سال
.io
$70.00 USD
1 سال
$70.00 USD
1 سال
$70.00 USD
1 سال
.me
$31.37 USD
1 سال
$31.37 USD
1 سال
$31.37 USD
1 سال
.mobi
$22.60 USD
1 سال
$22.60 USD
1 سال
$22.60 USD
1 سال
.net
$12.34 USD
1 سال
$12.34 USD
1 سال
$12.34 USD
1 سال
.nl
$10.79 USD
1 سال
$10.79 USD
1 سال
$10.79 USD
1 سال
.org
$12.90 USD
1 سال
$12.90 USD
1 سال
$12.90 USD
1 سال
.ru
$5.94 USD
1 سال
$0.00 USD
1 سال
$5.94 USD
1 سال
.top
$13.20 USD
1 سال
$13.20 USD
1 سال
$13.20 USD
1 سال
.uk
$9.85 USD
1 سال
$0.00 USD
1 سال
$9.85 USD
1 سال
.us
$8.58 USD
1 سال
$8.58 USD
1 سال
$8.58 USD
1 سال
.vip
$18.48 USD
1 سال
$18.48 USD
1 سال
$18.48 USD
1 سال
.xyz
$14.99 USD
1 سال
$14.99 USD
1 سال
$14.99 USD
1 سال
.agency
$25.49 USD
1 سال
$25.49 USD
1 سال
$25.49 USD
1 سال
.associates
$35.09 USD
1 سال
$35.09 USD
1 سال
$35.09 USD
1 سال
.business
$8.81 USD
1 سال
$8.81 USD
1 سال
$8.81 USD
1 سال
.career
$105.59 USD
1 سال
$105.59 USD
1 سال
$105.59 USD
1 سال
.careers
$58.07 USD
1 سال
$58.07 USD
1 سال
$58.07 USD
1 سال
.center
$23.93 USD
1 سال
$23.93 USD
1 سال
$23.93 USD
1 سال
.co.com
$32.99 USD
1 سال
$32.99 USD
1 سال
$32.99 USD
1 سال
.company
$22.01 USD
1 سال
$22.01 USD
1 سال
$22.01 USD
1 سال
.enterprises
$39.89 USD
1 سال
$39.89 USD
1 سال
$39.89 USD
1 سال
.farm
$39.89 USD
1 سال
$39.89 USD
1 سال
$39.89 USD
1 سال
.foundation
$39.89 USD
1 سال
$39.89 USD
1 سال
$39.89 USD
1 سال
.gives
$41.69 USD
1 سال
$41.69 USD
1 سال
$41.69 USD
1 سال
.gmbh
$35.09 USD
1 سال
$35.09 USD
1 سال
$35.09 USD
1 سال
.industries
$39.89 USD
1 سال
$39.89 USD
1 سال
$39.89 USD
1 سال
.limited
$39.89 USD
1 سال
$39.89 USD
1 سال
$39.89 USD
1 سال
.ltd
$23.93 USD
1 سال
$23.93 USD
1 سال
$23.93 USD
1 سال
.management
$25.49 USD
1 سال
$25.49 USD
1 سال
$25.49 USD
1 سال
.marketing
$39.89 USD
1 سال
$39.89 USD
1 سال
$39.89 USD
1 سال
.ngo
$46.19 USD
1 سال
$46.19 USD
1 سال
$46.19 USD
1 سال
.ong
$46.19 USD
1 سال
$46.19 USD
1 سال
$46.19 USD
1 سال
.partners
$58.07 USD
1 سال
$58.07 USD
1 سال
$58.07 USD
1 سال
.press
$79.19 USD
1 سال
$79.19 USD
1 سال
$79.19 USD
1 سال
.pw
$9.23 USD
1 سال
$9.23 USD
1 سال
$9.23 USD
1 سال
.sarl
$39.89 USD
1 سال
$39.89 USD
1 سال
$39.89 USD
1 سال
.solutions
$23.93 USD
1 سال
$23.93 USD
1 سال
$23.93 USD
1 سال
.srl
$42.23 USD
1 سال
$42.23 USD
1 سال
$42.23 USD
1 سال
.studio
$26.57 USD
1 سال
$26.57 USD
1 سال
$26.57 USD
1 سال
.trade
$34.31 USD
1 سال
$34.31 USD
1 سال
$34.31 USD
1 سال
.trading
$79.20 USD
1 سال
$79.20 USD
1 سال
$79.20 USD
1 سال
.amsterdam
$47.51 USD
1 سال
$47.51 USD
1 سال
$47.51 USD
1 سال
.bar
$79.19 USD
1 سال
$79.19 USD
1 سال
$79.19 USD
1 سال
.berlin
$59.39 USD
1 سال
$59.39 USD
1 سال
$59.39 USD
1 سال
.capetown
$29.03 USD
1 سال
$29.03 USD
1 سال
$29.03 USD
1 سال
.city
$23.93 USD
1 سال
$23.93 USD
1 سال
$23.93 USD
1 سال
.country
$33.00 USD
1 سال
$33.00 USD
1 سال
$33.00 USD
1 سال
.cymru
$19.80 USD
1 سال
$19.80 USD
1 سال
$19.80 USD
1 سال
.desi
$19.79 USD
1 سال
$19.79 USD
1 سال
$19.79 USD
1 سال
.durban
$29.03 USD
1 سال
$29.03 USD
1 سال
$29.03 USD
1 سال
.earth
$25.07 USD
1 سال
$25.07 USD
1 سال
$25.07 USD
1 سال
.global
$79.19 USD
1 سال
$79.19 USD
1 سال
$79.19 USD
1 سال
.international
$25.49 USD
1 سال
$25.49 USD
1 سال
$25.49 USD
1 سال
.joburg
$29.03 USD
1 سال
$29.03 USD
1 سال
$29.03 USD
1 سال
.kiwi
$40.91 USD
1 سال
$40.91 USD
1 سال
$40.91 USD
1 سال
.london
$52.79 USD
1 سال
$52.79 USD
1 سال
$52.79 USD
1 سال
.miami
$19.79 USD
1 سال
$19.79 USD
1 سال
$19.79 USD
1 سال
.nagoya
$13.20 USD
1 سال
$13.20 USD
1 سال
$13.20 USD
1 سال
.nyc
$32.99 USD
1 سال
$32.99 USD
1 سال
$32.99 USD
1 سال
.place
$39.89 USD
1 سال
$39.89 USD
1 سال
$39.89 USD
1 سال
.quebec
$39.59 USD
1 سال
$39.59 USD
1 سال
$39.59 USD
1 سال
.scot
$42.23 USD
1 سال
$42.23 USD
1 سال
$42.23 USD
1 سال
.tokyo
$18.48 USD
1 سال
$18.48 USD
1 سال
$18.48 USD
1 سال
.town
$39.89 USD
1 سال
$39.89 USD
1 سال
$39.89 USD
1 سال
.vegas
$65.99 USD
1 سال
$65.99 USD
1 سال
$65.99 USD
1 سال
.wales
$19.80 USD
1 سال
$19.80 USD
1 سال
$19.80 USD
1 سال
.world
$34.49 USD
1 سال
$34.49 USD
1 سال
$34.49 USD
1 سال
.coach
$58.07 USD
1 سال
$58.07 USD
1 سال
$58.07 USD
1 سال
.cricket
$79.19 USD
1 سال
$79.19 USD
1 سال
$79.19 USD
1 سال
.fans
$79.20 USD
1 سال
$79.20 USD
1 سال
$79.20 USD
1 سال
.football
$25.49 USD
1 سال
$25.49 USD
1 سال
$25.49 USD
1 سال
.futbol
$18.05 USD
1 سال
$18.05 USD
1 سال
$18.05 USD
1 سال
.golf
$58.07 USD
1 سال
$58.07 USD
1 سال
$58.07 USD
1 سال
.hockey
$58.07 USD
1 سال
$58.07 USD
1 سال
$58.07 USD
1 سال
.racing
$31.67 USD
1 سال
$31.67 USD
1 سال
$31.67 USD
1 سال
.rodeo
$33.00 USD
1 سال
$33.00 USD
1 سال
$33.00 USD
1 سال
.run
$25.49 USD
1 سال
$25.49 USD
1 سال
$25.49 USD
1 سال
.ski
$48.52 USD
1 سال
$48.52 USD
1 سال
$48.52 USD
1 سال
.soccer
$25.49 USD
1 سال
$25.49 USD
1 سال
$25.49 USD
1 سال
.team
$39.89 USD
1 سال
$39.89 USD
1 سال
$39.89 USD
1 سال
.tennis
$58.07 USD
1 سال
$58.07 USD
1 سال
$58.07 USD
1 سال
.yoga
$32.99 USD
1 سال
$32.99 USD
1 سال
$32.99 USD
1 سال
.accountant
$31.67 USD
1 سال
$31.67 USD
1 سال
$31.67 USD
1 سال
.accountants
$104.57 USD
1 سال
$104.57 USD
1 سال
$104.57 USD
1 سال
.capital
$58.07 USD
1 سال
$58.07 USD
1 سال
$58.07 USD
1 سال
.cash
$35.09 USD
1 سال
$35.09 USD
1 سال
$35.09 USD
1 سال
.credit
$104.57 USD
1 سال
$104.57 USD
1 سال
$104.57 USD
1 سال
.creditcard
$165.29 USD
1 سال
$165.29 USD
1 سال
$165.29 USD
1 سال
.estate
$39.89 USD
1 سال
$39.89 USD
1 سال
$39.89 USD
1 سال
.exchange
$39.89 USD
1 سال
$39.89 USD
1 سال
$39.89 USD
1 سال
.finance
$58.07 USD
1 سال
$58.07 USD
1 سال
$58.07 USD
1 سال
.financial
$58.07 USD
1 سال
$58.07 USD
1 سال
$58.07 USD
1 سال
.fund
$58.07 USD
1 سال
$58.07 USD
1 سال
$58.07 USD
1 سال
.gold
$105.90 USD
1 سال
$105.90 USD
1 سال
$105.90 USD
1 سال
.investments
$104.57 USD
1 سال
$104.57 USD
1 سال
$104.57 USD
1 سال
.loan
$31.67 USD
1 سال
$31.67 USD
1 سال
$31.67 USD
1 سال
.loans
$104.57 USD
1 سال
$104.57 USD
1 سال
$104.57 USD
1 سال
.money
$39.89 USD
1 سال
$39.89 USD
1 سال
$39.89 USD
1 سال
.mortgage
$55.49 USD
1 سال
$55.49 USD
1 سال
$55.49 USD
1 سال
.tax
$58.07 USD
1 سال
$58.07 USD
1 سال
$58.07 USD
1 سال
.academy
$35.09 USD
1 سال
$35.09 USD
1 سال
$35.09 USD
1 سال
.college
$72.60 USD
1 سال
$72.60 USD
1 سال
$72.60 USD
1 سال
.courses
$40.91 USD
1 سال
$40.91 USD
1 سال
$40.91 USD
1 سال
.degree
$48.90 USD
1 سال
$48.90 USD
1 سال
$48.90 USD
1 سال
.education
$25.49 USD
1 سال
$25.49 USD
1 سال
$25.49 USD
1 سال
.mba
$39.89 USD
1 سال
$39.89 USD
1 سال
$39.89 USD
1 سال
.school
$39.89 USD
1 سال
$39.89 USD
1 سال
$39.89 USD
1 سال
.schule
$25.49 USD
1 سال
$25.49 USD
1 سال
$25.49 USD
1 سال
.science
$31.67 USD
1 سال
$31.67 USD
1 سال
$31.67 USD
1 سال
.shiksha
$18.34 USD
1 سال
$18.34 USD
1 سال
$18.34 USD
1 سال
.study
$32.99 USD
1 سال
$32.99 USD
1 سال
$32.99 USD
1 سال
.university
$58.07 USD
1 سال
$58.07 USD
1 سال
$58.07 USD
1 سال
.beer
$29.03 USD
1 سال
$29.03 USD
1 سال
$29.03 USD
1 سال
.cafe
$39.89 USD
1 سال
$39.89 USD
1 سال
$39.89 USD
1 سال
.catering
$39.89 USD
1 سال
$39.89 USD
1 سال
$39.89 USD
1 سال
.coffee
$35.09 USD
1 سال
$35.09 USD
1 سال
$35.09 USD
1 سال
.cooking
$33.00 USD
1 سال
$33.00 USD
1 سال
$33.00 USD
1 سال
.kitchen
$56.09 USD
1 سال
$56.09 USD
1 سال
$56.09 USD
1 سال
.pizza
$58.07 USD
1 سال
$58.07 USD
1 سال
$58.07 USD
1 سال
.pub
$35.09 USD
1 سال
$35.09 USD
1 سال
$35.09 USD
1 سال
.recipes
$58.07 USD
1 سال
$58.07 USD
1 سال
$58.07 USD
1 سال
.rest
$42.23 USD
1 سال
$42.23 USD
1 سال
$42.23 USD
1 سال
.restaurant
$58.07 USD
1 سال
$58.07 USD
1 سال
$58.07 USD
1 سال
.vodka
$33.00 USD
1 سال
$33.00 USD
1 سال
$33.00 USD
1 سال
.wine
$58.07 USD
1 سال
$58.07 USD
1 سال
$58.07 USD
1 سال
.bet
$18.86 USD
1 سال
$18.86 USD
1 سال
$18.86 USD
1 سال
.bid
$34.31 USD
1 سال
$34.31 USD
1 سال
$34.31 USD
1 سال
.bingo
$58.07 USD
1 سال
$58.07 USD
1 سال
$58.07 USD
1 سال
.camp
$56.69 USD
1 سال
$56.69 USD
1 سال
$56.69 USD
1 سال
.casino
$145.50 USD
1 سال
$145.50 USD
1 سال
$145.50 USD
1 سال
.cruises
$58.07 USD
1 سال
$58.07 USD
1 سال
$58.07 USD
1 سال
.dance
$27.89 USD
1 سال
$27.89 USD
1 سال
$27.89 USD
1 سال
.fish
$39.89 USD
1 سال
$39.89 USD
1 سال
$39.89 USD
1 سال
.fishing
$33.00 USD
1 سال
$33.00 USD
1 سال
$33.00 USD
1 سال
.flights
$58.07 USD
1 سال
$58.07 USD
1 سال
$58.07 USD
1 سال
.game
$475.20 USD
1 سال
$475.20 USD
1 سال
$475.20 USD
1 سال
.games
$21.29 USD
1 سال
$21.29 USD
1 سال
$21.29 USD
1 سال
.holiday
$58.07 USD
1 سال
$58.07 USD
1 سال
$58.07 USD
1 سال
.horse
$33.00 USD
1 سال
$33.00 USD
1 سال
$33.00 USD
1 سال
.lotto
$1,981.31 USD
1 سال
$1,981.31 USD
1 سال
$1,981.31 USD
1 سال
.ninja
$22.61 USD
1 سال
$22.61 USD
1 سال
$22.61 USD
1 سال
.party
$31.67 USD
1 سال
$31.67 USD
1 سال
$31.67 USD
1 سال
.poker
$55.48 USD
1 سال
$55.48 USD
1 سال
$55.48 USD
1 سال
.reisen
$25.49 USD
1 سال
$25.49 USD
1 سال
$25.49 USD
1 سال
.social
$41.69 USD
1 سال
$41.69 USD
1 سال
$41.69 USD
1 سال
.surf
$29.03 USD
1 سال
$29.03 USD
1 سال
$29.03 USD
1 سال
.tours
$58.07 USD
1 سال
$58.07 USD
1 سال
$58.07 USD
1 سال
.vacations
$39.89 USD
1 سال
$39.89 USD
1 سال
$39.89 USD
1 سال
.voyage
$58.07 USD
1 سال
$58.07 USD
1 سال
$58.07 USD
1 سال
.news
$26.57 USD
1 سال
$26.57 USD
1 سال
$26.57 USD
1 سال
.photos
$25.49 USD
1 سال
$25.49 USD
1 سال
$25.49 USD
1 سال
.photography
$23.93 USD
1 سال
$23.93 USD
1 سال
$23.93 USD
1 سال
.video
$30.53 USD
1 سال
$30.53 USD
1 سال
$30.53 USD
1 سال
.show
$39.89 USD
1 سال
$39.89 USD
1 سال
$39.89 USD
1 سال
.store
$66.00 USD
1 سال
$66.00 USD
1 سال
$66.00 USD
1 سال

لطفاً یک دسته را از بالا انتخاب کنید

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* شامل برخی از تی ال دی ها و دامنه های اخیراً تمدید شده نمی شود